GUANGXI  0805013006 River Li close to Yuangsho, view on Karst mountains. : China, Countries & Places, Guangxi, Nature, Rivers China - Guangxi  0805069111 Ricefields, Longshen, Guangxi, China. China, Guangxi.  0805041016 Chengyang,  Guangxi Zhuang Autonomous Region, China. : China, Countries & Places, Guangxi, People 0805012045 DxO  0805012045 Yangshuo, Guangxi, China. : China, Countries & Places, Guangxi, People