GUANGXI  0805013006. River Li close to Yuangsho, view on Karst mountains. : China, Countries & Places, Guangxi, Nature, Rivers