Italy, Umbria.  0706051093 Lago Trasimeno, Perugia, Umbria, Italy. : Countries & Places, Italy, Nature, Perugia, Rivers Lakes and waterways